Postgraduální vzdělávání

 

Vzdělávací program specializačního oboru dětská gastroenterologie a hepatologie

V současné době mají platnou akreditaci pro školení v oboru dětské gastroenterologie a hepatologie následující pracoviště:

FN Motol Praha

VFN Praha

FN Plzeň

FN Olomouc

FN Brno

Dříve akreditovaná pracoviště nepožádala o obnovou akreditace a nemohou proto kandidáty školit. Pokud Vaše pracoviště splňuje podmínky pro akreditaci, je třeba znovu požádat o její udělení na Ministerstvu zdravotnictví.

Na adrese www.vzdelavani-zdravotniku.cz/lekarsti-zdravotnicti-pracovnici/odborne-vyukove-texty jsou ke stažení odborné výukové texty k některým tématům týkajícím se gastroenterologie a výživy:

 • Nespecifická zánětlivá střevní onemocnění u dětí
 • Obezita v dětském věku
 • Průjmová onemocnění v pediatrii
 • Současné trendy v klinické výživě a intenzivní metabolické péči
 • Výživa v pediatrii

Podrobné informace o vzdělávacím programu včetně povinných kurzů najdete na stránkách IPVZ: www.ipvz.cz/vzdelavaci-programy.aspx?skupina=9

Otázky ke zkoušce z certifikovaného kurzu Dětská gastroenterologie a hepatologie jsou ke stažení ZDE.

A) Cíle specializačního vzdělávání

Vzdělávací program (dále jen sylabus) specializačního vzdělání v oboru dětská gastroenterologie a hepatologie (dále DGEH) je kompatibilní se vzdělávacím programem (sylabem) pro výchovu v terciální pediatrické péči, která je definovaná Evropskou unii pro lékařské specialisty. Jeho základem je sylabus, který vypracovala a publikovala komise pro výchovu Evropské společnosti pro gastroenterologii, hepatologii a výživu (ESPGHAN).

Učební plán specializačního vzdělání v oboru DGEH jasně definuje standardy znalostí a dovedností, které musí ovládat dětský gastroenterolog a hepatolog a současně tak stanovuje hranici mezi ním a spe­cialistou v dětském lékařství a v praktickém dětském lékařství.
 

B) Minimální požadavky na specializační vzdělávání

Specializační vzdělávání v oboru DGEH trvá minimálně 24 měsíců (2 roky). Podmínkou pro přijetí do specializačního vzdělávání v oboru DGEH je

a) získání odborné způsobilosti k výkonu povolání lékaře ukončením nejméně šestiletého prezenčního studia v akreditovaném magisterském studijním programu lékařství

b) ukončené pětileté specializační vzdělání v oboru dětské lékařství.

V průběhu specializačního vzdělávání v oboru DGEH by uchazeč měl:

 • získat všestranné klinické zkušeností s chorobami gastrointestinálního traktu a jater
 • získat všestranné klinické zkušenosti s poruchami výživy
 • získat praktické zkušenosti s diagnostickými technikami včetně jejich interpretace
 • získat znalosti základních principů klinického výzkumu
 • navázat a prohloubit kontakty s gastroenterology a hepatology pečující o dospělé pacienty (dále dospělí gastroenterologové)
 • získat znalosti administrativních a organizačních aspektů péče o děti s chronickými chorobami gastrointestinálního traktu, jater a výživy
 • získat zkušenosti s prací multidisciplinárních týmů včetně psychosociálních aspektů péče
   

C) Rozsah požadovaných teoretických znalostí a praktických dovedností

C1 Základní úkoly

1) Získat klinické zkušenosti a znalosti epidemiologie o nejdůležitějších chorobách, se kterými se setkáváme v oboru DGHV.

2) Získat praktické dovednosti s diagnostickými a terapeutickýmimetodami

   i. Esofagogastroduodenoskopie (horní endoskopie)

  ii. Koloskopie

 iii. Endoskopické odstranění cizích tělesa

  iv. Sací biopsie sliznice tenkého střeva a rekta

   v. Punkční biopsie jater

  vi. 24hodinová jícnová pH-metrie,

 vii. Rektální manometrie

viii. Funkční testy

3) Výživa

   i. Vyšetření stavu výživy

  ii. Nutriční potřeby

 iii. Patofyziologie výživy

 iv. Teorie a techniky enterální a parenterální výživy

4) Základní principy spolupráce s jinými specialisty (dětský chirurg, histopatolog, radiolog, intervenční radilog, dospělý gastroenterolog, hepatolog, biochemik, infekcionista)

5) Znalosti příslušných aspektů organizace a managementu

6) Základní znalosti o klinickém auditu a výzkumu

C2 Požadavky na teoretické znalosti a praktické dovednosti

C2.1 Teoretické znalosti

C2.1.1 Gastroenterologie

1. Vztah mezi abnormální embryogenezí a klinickým onemocněním (vrozené vývojové vady gastrointestinálního traktu včetně jater a pankreatu)

2. Fyziologie gastrointestinálního traktu včetně jater a pankreatu

3. Poruchy elektrolytové a vodní rovnováhy; příčiny a léčba dehydratace

4. Rozpoznání a interpretace obecných symptomů onemocnění trávicího traktu včetně jater a pankreatu.

5. Patofyziologie, symptomatologie, diagnostika a léčba onemocnění gastrointestinálního traktu.

6. Základní znalosti o imunitě a imunopatologii gastrointestinálního traktu a jater.

7. Základy molekulární genetiky u chorob gastrointestinálního traktu a jater

8. Indikace k transplantaci střeva.

C2.1.2 Hepatologie

1. Symptomatologie, diagnostika a terapie:

a. onemocnění jater u novorozence

b. akutních jaterních onemocnění

c. chronických jaterních onemocnění

d. jaterního selhání

e. onemocnění žlučových cest

f. metabolických jaterních chorob

g. indikace k transplantaci jater

2. Poruchy výživy u onemocnění jater

C2.1.3 Výživa

a. Kojení

b. Umělá výživa kojenců

c. Vyšetření stavu výživy

d. Etiologie a terapie malnutrice

e. Metody nutriční podpory a její indikace(dietoterapie, enterální, parenterální výživa)

f. Nemocniční dietní systém

g. Krátkodobý a dlouhodobý vliv malnutrice na zdravotní stav kojenců, dětí a adolescentů

C2.1.4 Vyšetřovací metody

a. Testy malabsorpce, testy jaterních funkcí; testy funkcepankreatu; dechové testy; 24hod jícnová pH metrie; manometrie.

b. Indikace k užití významných zobrazovacích a endoskopických technik

C2.2 Klinické a praktické dovednosti

C2.2.1. Klinické dovednosti

a. Vyšetření nutričního stavu u kojenců a dětí včetně základů auxologie.

b. Rehydratační infůzní terapie.

c. Management enterální a parenterální výživy.

d. Rozpis eliminačních diet.

e. Měření dynamických nutričních parametrů.

C2.2.2. Praktické dovednosti

a. Sací biopsie tenkého střeva.

b. Horní endoskopie.

c. Rektoskopie, koloskopie.

d. 24hod jícnová pHmetrie.

e. Testy GIT motility – transit time; rektální manometrie.

f.  Punkční biopsie jater.

g. Založení perkutánní endoskopické gastrostomie

h. Odstranění cizího tělesa z jícnu, ze žaludku.

C2.2.3 Výzkumné dovednosti

a. Navrhnout klinickou studii včetně lékařské statistiky

b. Prezentace klinických dat

C2.3 Všeobecné principy a postoje

a. principy multidisciplinárního přístupu k dítěti s onemocněním gastrointestinálního traktu, jater nebo s poruchou výživy.

b. vědomí, že každé vyšetření může být pro dítě nepříjemné, bolestivé nebo děsivé a že vyšetření musí být dítěti i rodičům detailně vysvětleno

c. základní principy komunikace s dětmi a rodiči, dosažení optimální spolupráce

C2.4. Konkrétní klinické jednotky a oblasti

 1. Hypertrofická pylorostenóza
 2. Intussuscepce
 3. Hirsprungova choroba
 4. Vředová choroba a infekce Hp
 5. Zvracení
 6. Zácpa
 7. Recidivující nebo protrahované průjmy
 8. Akutní a recidivující bolesti břicha
 9. Persistující žloutenka v novorozeneckém a časném kojeneckém věku
 10. Meléna a enteroragie
 11. Střevní obstrukce
 12. Diferenciální diagnostika nitrobřišní resistence
 13. Akutní selhání jater
 14. Syndrom krátkého střeva
 15. Chronický nespecifický střevní zánět
 16. Syndrom nezvladatelného průjmu
 17. Nejčastější infekce gastrointestinálního tratu a jater
 18. Gastrointestinální problematika spojená s AIDS
 19. Potravinová alergie s gastrointestinální symptomatologií
 20. Akutní průjem, perorální rehydratace
 21. Nosokomiální infekce postihující gastrointestinální trakt a játra
 22. Chronická onemocnění jater a vrozené metabolické choroby jater
 23. Poruchy střevní motility
 24. Gastrointestinální symptomatologie u handikepovaných dětí
 25. Chronická podvýživa, neprospívání
 26. Malabsorpční syndrom
 27. Náhlé příhody břišní
 28. Poruchy příjmu potravy
 29. Deficity stopových prvků a vitaminů (Fe, Zn, Cu, Se, foláty, vitamin B12, vitaminy D, E, K, thiamin, riboflavin, kyselina askorbová, esenciální MK)
   

D) Hodnocení specializačního vzdělávání v oboru DGEH

Uchazeč má po celou dobu specializačního vzdělávání v DGHV přiděleného školitele. Plnění vzdělávacího programu je kontrolováno školitelem i uchazečem. Uchazeč si vede osobní „log book“ (příloha sylabu), ve kterém budou hodnoceny teoretické znalosti a evidovány získané praktické dovednosti definované v sylabu. V 3 měsíčních intervalech provede školitel kontrolu záznamů v „log book“ a po rozhovoru s uchazečem oba písemně zhodnotí dosavadní plnění požadavků sylabu. Uchazeč uvede případně požadavky na změnu nebo zkvalitnění výukového programu.

Předpoklad přístupu k atestační zkoušce:

a) absolvování teoretické a praktické specializační přípravy v rozsahu tohoto sylabu

b) záznamy o provedení požadovaných výkonů dle tabulky 1 v log booku, včetně závěrečného  hodnocení školitele s vyjádřením, zda absolvent specializačního vzdělávání je připraven k atestační zkoušce

Atestační zkouška:

a) teoretická část – 3 okruhy otázek

b) praktická část – u konkrétního pacienta anamnéza, klinické vyšetření pacienta, diferenciální diagnos­tika, návrh terapie

– praktické provedení gastroduodenoskopie a koloskopie
 

E) Charakteristika činnosti

Dětský gastroenterolog a hepatolog je dětský lékař specialista vzdělaný v diagnostice a terapii dětí s onemocněním gastrointestinálního traktu, jater a s poruchami výživy. Předpokládá se, že většina dětských gastroenterologů a hepatologů bude působit (provozovat praxi) v zázemí zdravotnických zařízení, která jsou schopna nabídnout plné spektrum možností a prostředků pro diagnostiku a terapii onemocnění gastrointestinálního traktu, jater a poruch výživy.
 

Tab. 1.

Minimální počty výkonů vyžadované k získání specializace v oboru dětská gastroenterologie a hepatolo­gie

Výkon
Počet

Esofagogastroduodenoskopie včetně biopsie

75 a) b)

Rektoskopie včetně biopsie

10

Kolonoskopie včetně biopsie

75 a) b)

Dolní endoskopie a polypektomie kličkou

20

Perkutánní gastrostomie

10 a)

Punkční jaterní biopsie

20 a) c)

Sací biopsie tenkého střeva

20

24hod jícnová pH metrie

20

Anorektální manometrie

10

 

pozn.:

a) minimálně polovina výkonů u dětí mladších než 12 let

b) minimálně 15 výkonů u dětí mladších 3 roky

c) minimálně 5 výkonů u dětí mladších 3 roky